0

เ กี่ ย ว กั บ เ ร า


เร่ิมต้นจากผู้ก่อตั้งแบรนด์ได้เข้าศึกษาวิชาเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ทำให้ได้สัมผัสภูมิปัญญาล้ำค่า ซึ่งพบว่า“เรา”มีความสัมพันธ์และ“เข้าถึง”ธรรมชาติ และนำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด ซึ่งเชื่อมโยงธรรมชาติกับร่างกายและจิตใจ“เรา”มาอย่างยาวนาน และเป็นสมดุลย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตัว“เรา”และธรรมชาติโดยรวม แต่ทว่าวิถีชีวิตและค่านิยมทำให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นห่างหายไปจากวิถีชีวิตปัจจุบัน


จึงมีความคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านั้นมาปรับใช้ให้เข้าถึง น่าใช้ ใช้ง่ายเหมาะกับวิถีชีวิตประจำวัน  


SHERPUBLIQ จึงเร่ิมต้นขึ้นเพื่อที่จะเป็นกลไกเล็กๆที่ช่วยเชื่อมโยงคุณค่าจากธรรมชาติผ่านภูมิปัญญาโบราณของ “เรา”เข้าหาวิถีชีวิตคนเมืองให้ได้ เข้าใกล้  เข้าถึง และสัมผัสคุณค่าเหล่านั้นด้วยความรื่นรมย์

ติดต่อเรา / Contact Us 


Tel. 081-5789-544
(เวลา 9:30 - 18:30 น. 

ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Email: SHERPUBLIQ@GMAIL.COM

Copyright ® 2021 SHERPUBLIQ.COM